Servicevoorwaarden

INLEIDENDE OPMERKINGEN

BOKS (hierna “de Operator”), SAS met een kapitaal van 1.225 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Toulouse onder nummer 833 364 318 00018, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 17 rue Borios, 31000, Toulouse, in de persoon van zijn juridisch vertegenwoordiger Adrien Oksman, publiceert en stelt de BOKS Applicatie (hierna “de Applicatie”) beschikbaar.

De Applicatie kan alleen worden gebruikt door de bewoners van gebouwen of huizen waar de rechthoekige dozen (hierna “de BOKS”), ontworpen door de Operator en bedoeld om voorwerpen of pakketten te bevatten die aan genoemde bewoners worden verzonden of afgeleverd, zijn geïnstalleerd of die deze willen teruggeven. , verzenden of verzenden.

De BOKS en de Aanvraag vormen een geheel hierna te noemen de “BOKS Oplossing”.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “CGU”) regelen het gebruik van de BOKS-oplossing door zijn Gebruikers.

ELK VERPLICHT GEBRUIK VAN DE BOKS-OPLOSSING IMPLICEERT DE ONVOORBEHOUDEN AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN VAN ONS VERTROUWELIJKHEIDSBELEID.

De Gebruiker verbindt zich er dus toe om deze Algemene Voorwaarden, evenals het vertrouwelijkheidsbeleid onderaan de startpagina van de Applicatie, aandachtig te lezen wanneer hij de Applicatie bezoekt.

De Operator behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwe bepalingen zullen ten minste vijftien (15) dagen vóór hun inwerkingtreding onder de aandacht van de Gebruiker worden gebracht, waar ze automatisch van toepassing zullen zijn op de Gebruiker. Indien de Gebruiker deze wijzigingen niet wenst te aanvaarden, zal hem worden gevraagd de Applicatie niet langer te gebruiken door de sluiting van zijn Account aan te vragen.

Inhoud

 1. Definities
 2. Doel van de Algemene Voorwaarden
 3. Rol van de Operator, koppelingen met Gebruikers en Gebruikersverantwoordelijkheid
 4. Hulp- en beschermingsmechanismen ingesteld door de Operator
 5. Toegangs- en inschrijvingsvoorwaarden
 6. Registratie van de Gebruiker op een geregistreerde BOKS
 7. Maximaal aantal directe gebruikers geregistreerd op dezelfde BOKS
 8. Stagnerende pakketten of objecten
 9. Uitschrijven
 10. Verplichtingen met betrekking tot de werking van de Applicatie
 11. Gegevensverwerking uitgevoerd door de Operator
 12. Vertrouwelijkheid

1. Definities

De hieronder genoemde termen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • “Gebruikers” : duidt alle personen aan die geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot de BOKS.
 • “Directe Gebruiker” : verwijst naar iedere bewoner van een gebouw of woning waar een BOKS is geïnstalleerd en die de Applicatie heeft gedownload om er toegang toe te krijgen of om toegang daartoe te geven aan een indirecte Gebruiker.
 • “Indirecte Gebruiker” : duidt elke persoon aan die geautoriseerd is om toegang te krijgen tot een BOKS door een directe Gebruiker die een door de Applicatie gegenereerde code voor eenmalig gebruik heeft doorgegeven. Dit kan een bezorger, een koerier of een derde partij zijn die niet namens een transportbedrijf handelt.
 • “Direct User Community”: groep mensen geregistreerd op dezelfde BOKS.
 • “BOKS-oplossing” : de BOKS en de Applicatie gedownload voor gebruik ervan.
 • “Account” : duidt de interface aan die toegankelijk is via de Applicatie en waarin alle door de directe Gebruiker verstrekte gegevens zijn gegroepeerd.
 • “Persoonlijke gegevens” : verwijst naar alle gegevens verstrekt door de directe Gebruiker, die betrekking hebben op hun persoon en die het gebruik van de BOKS-oplossing mogelijk maken. Ze omvatten met name hun achternaam, voornaam, e-mailadres, volledig postadres en mobiel telefoonnummer.
 • “Inloggegevens” : e-mailadres of mobiel telefoonnummer en wachtwoord geregistreerd door de directe Gebruiker voor het aanmaken van zijn account.
 • Aanbod Boks Hub zonder abonnement ”: huurovereenkomst gesloten tussen de Operator en zijn opdrachtgever, beheerder van het gebouw, waarbij genoemde beheerder één of meerdere Boks huurt die hij kosteloos ter beschikking stelt aan de bewoners van het gebouw die zal deze kunnen gebruiken na het downloaden van de Applicatie en het aanmaken van een account, zonder een abonnement te nemen of gebruikskredieten aan te schaffen.
 • Boks Hub aanbod met abonnement ”: overeenkomst gesloten tussen de Operator en zijn opdrachtgever, beheerder van het gebouw, waarbij de Operator kosteloos één of meerdere Boks in het gebouw installeert om deze ter beschikking te stellen van de bewoners van dit gebouw wie er gebruik van kan maken na het afsluiten van een abonnement of het kopen van gebruikskredieten.
 • Boks One Offer ”: overeenkomst gesloten tussen de Operator en zijn klant, bewoner van een woning en gebruiker van de in zijn woning te plaatsen locker, op grond waarvan hij de locker aanschaft.

2. Doel van de Algemene Voorwaarden

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de contractuele bepalingen met betrekking tot de respectieve rechten en plichten van de Directe Gebruiker en de Operator in het kader van het gebruik van de BOKS-oplossing.

3. ROL VAN DE OPERATOR, LINKS MET GEBRUIKERS EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKERS

 • Operator-gebruikerrelatie

De aard van de relatie tussen de Operator en de Gebruikers varieert afhankelijk van de vraag waarin de installatie van de Boks-oplossing voorziet.

De Operator biedt drie opties:

Huurcontract gesloten tussen de Exploitant en de beheerder van een gebouw : “Boks Hub zonder abonnement”

Hierbij onderhoudt de Operator geen directe link met de Gebruikers die autonoom zijn in het Gebruik van de BOKS die hen kosteloos ter beschikking worden gesteld door de gebouwbeheerder.

Op verzoek van de gebouwbeheerder, met wie zij een huurovereenkomst heeft gesloten, heeft de Exploitant één of meerdere BOKS ter beschikking gesteld aan de bewoners van het gebouw, waarvan zij derhalve eigenaar blijft.

Servicecontract afgesloten tussen de Exploitant en de beheerder van een gebouw: “Boks Hub met abonnement”

Er is hier sprake van een contractuele band tussen de Operator en de Gebruikers, aangezien deze laatste zich moeten abonneren of Boks-gebruikskredieten moeten aanschaffen via de Smartphone-applicatie om er toegang toe te krijgen.

Verkoopovereenkomst gesloten tussen de Exploitant en de bewoner van een woning: “Boks One”.

Ook hier bestaat er een contractuele band tussen de Operator en de Gebruiker die de Boks One locker heeft aangeschaft.

De Gebruiker die bevestiging wenst van de juridische situatie waarin hij zich bevindt, wordt uitgenodigd contact op te nemen met de Operator via help@boks.app .

 • Gebruikersverplichtingen

De Gebruiker moet de BOKS normaal en in overeenstemming met het beoogde doel gebruiken.

Hij mag daar alleen legale dingen plaatsen, in de handel en mag geen gevaar vormen voor de fysieke integriteit van anderen.

Op dezelfde manier is hij als enige verantwoordelijk voor het communiceren van een code voor eenmalig gebruik aan derden die in feite indirecte gebruikers van de BOKS worden nadat ze er toegang toe hebben gekregen met behulp van deze code.

Voor een optimaal gebruik van de BOKS moet de directe Gebruiker die een pakket wil retourneren, verzenden of laten bezorgen, aan het e-commerce- of transportbedrijf waarmee zij zaken doen het nummer van zijn BOKS doorgeven, evenals de eenmalige code die is samengesteld uit cijfers en letters.

Dit formalisme zal door de Applicatie worden gesuggereerd wanneer de code voor eenmalig gebruik wordt gegenereerd.

De goede werking van de BOKS-oplossing is gebaseerd op de goede trouw, transparantie, verantwoordelijkheid en reactievermogen van de gemeenschap van directe gebruikers.

 • Rol van de exploitant

De Operator is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen of pakketten die in de BOKS worden geplaatst, noch voor de veiligheid ervan.

In feite zal zij de aard of het volume van de genoemde voorwerpen of pakketten niet verifiëren alvorens ze in de BOKS te deponeren.

De verpakking van de gedeponeerde artikelen is geen gebruiksvoorwaarde van de BOKS.

De Operator vraagt ​​niet om de identiteit van indirecte Gebruikers te kennen voordat hij op verzoek van een directe Gebruiker een code voor eenmalig gebruik genereert.

De Operator heeft er echter voor gezorgd dat de in Artikel 4 beschreven veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd, om de directe Gebruiker verantwoordelijk te maken en hem aan te moedigen met zijn collega's te communiceren.

4. Hulp- en beschermingsmechanismen ingesteld door de Operator

Als inleidend punt moet worden opgemerkt dat de hieronder beschreven mechanismen, met uitzondering van die voorzien in artikel 4.3, geen praktische realiteit hebben in het geval van het “Boks One”-aanbod, dat de installatie inhoudt van één enkele locker bedoeld voor een alleenstaande of huishouden.

4.1. Toegang tot BOKS-geschiedenis in de applicatie

Elke directe Gebruiker zal via de Applicatie toegang hebben tot de activiteitengeschiedenis van de BOKS waarop hij/zij geregistreerd is, om in realtime de activiteit van deze BOKS te kennen.

De beschikbaarheidsduur van elke informatie die zichtbaar is in de BOKS-activiteitengeschiedenis is 7 dagen.

De BOKS-activiteitengeschiedenis bestaat uit de volgende informatie:

 • Elke storting of opname;
 • Identiteit van de directe Gebruiker die de storting of opname heeft gedaan of geautoriseerd, en het tijdstip van de transactie;
 • Aantal pakketten of voorwerpen aanwezig in de BOKS na elke opening door de directe Gebruiker (deze laatste zal gevraagd worden dit aantal op de Applicatie aan te geven);
 • Aard van de geplande operatie, namelijk:
 • Bezorging van een pakket door een transportbedrijf; Of
 • Afgifte van een pakket of voorwerp door een persoon die niet daartoe door een transportbedrijf is gemachtigd; Of
 • Retournering door de directe Gebruiker zelf van een via internet besteld product; Of
 • Overdracht door de directe Gebruiker zelf van een pakket of voorwerp aan een persoon die niet daartoe door een transportbedrijf is gemachtigd; Of
 • Decongestie van de BOKS door een derde partij (via het genereren van een decongestiecode)

De directe Gebruiker moet in de Applicatie de aard van de geplande handeling aangeven om deze uit te kunnen voeren.

Toegang tot al deze informatie door een gemeenschap van directe Gebruikers maakt traceerbaarheid van de activiteiten gedurende 7 dagen mogelijk in geval van verlies of beschadiging van een pakket of object.

4.2. Toegang tot een discussieforum (hierna “Chat”) via de Applicatie, waardoor dialoog mogelijk is tussen leden van een gemeenschap van directe Gebruikers

Directe gebruikers die op dezelfde BOKS zijn geregistreerd, kunnen in geval van problemen op de BOKS communiceren via de “Chat”-interface die beschikbaar is op de Applicatie, om te proberen oplossingen te vinden.

Deze uitwisselingen moeten plaatsvinden in overeenstemming met de basisbeginselen van goed nabuurschap.

De Operator is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de aard van de opmerkingen die in deze Chat worden uitgewisseld.

De Operator behoudt zich echter het recht voor om de toegang te blokkeren voor elke Gebruiker die aanstootgevende opmerkingen publiceert, die geen verband houden met de BOKS-oplossing, of een persmisdrijf vormt in de zin van de wet van 29 juli 1881 (belediging, smaad, provocatie tot het plegen van een misdrijf of misdrijf, aanzetten tot rassenhaat, negationisme).

4.3. Aanwezigheid van een mechanische sleutel indien het onmogelijk is om via de Applicatie toegang te krijgen tot de BOKS

De gebouwbeheerder of elke persoon die hem vertegenwoordigt, zal in het bezit zijn van een mechanische sleutel waarmee de BOKS handmatig kan worden geopend indien dit onmogelijk is via de Applicatie of de elektronische toetsenbordcode.

De identiteit en contactgegevens van deze persoon worden meegedeeld door de huurder die het BOKS-huurcontract ondertekent.

Als onderdeel van het Boks One aanbod wordt de mechanische sleutel bij aflevering overhandigd aan de bewoner van de woning, die de koper en enige gebruiker van het kluisje is.

5. Toegangs- en registratievoorwaarden

5.1. Algemeen

Elk gebruik van de BOKS-oplossing impliceert noodzakelijkerwijs het aanmaken van een account op de applicatie.

In deze context verbindt de Directe Gebruiker zich ertoe de Operator nauwkeurige, eerlijke en actuele gegevens te verstrekken die op geen enkele wijze inbreuk maken op de rechten van derden, en de Operator op de hoogte te stellen van eventuele noodzakelijke updates van de gegevens die tijdens de registratie worden meegedeeld.

De directe Gebruiker moet deze Algemene Voorwaarden bij het eerste bezoek valideren.

De Directe Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Identificatiegegevens of de acties die via zijn Account worden uitgevoerd.

Elk verlies, vergetelheid, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de inloggegevens van een directe Gebruiker en de gevolgen daarvan vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van deze Gebruiker. In geval van diefstal, verduistering of usurpatie van Identificatiegegevens is de Gebruiker verplicht de Operator hiervan onverwijld op de hoogte te stellen via e-mail op het adres help@boks.app .

Voor de Boks Hub met abonnement en Boks One aanbiedingen is de verplichte aanschaf van een abonnement of de aanschaf van gebruikscredits vereist.

De Gebruiker die zich in een van deze twee situaties bevindt, moet de overeenkomstige algemene verkoopvoorwaarden die aan hem zullen worden voorgelegd zorgvuldig lezen en de voorwaarden ervan aanvaarden om de Boks-oplossing te kunnen gebruiken.

5.2. Registratie proces

Het registratieproces dat de Directe Gebruiker moet volgen is als volgt:

 • Download de BOKS-app
 • Accepteer deze algemene voorwaarden die worden weergegeven, nadat u ze zorgvuldig hebt geraadpleegd
 • Klik op “Registreren / Account aanmaken”
 • Voer de volgende gegevens in:
 • Haar naam,
 • Zijn voornaam,
 • Hun volledig en nauwkeurig postadres: verdieping, deur (rechts of links), indien van toepassing, toegangscode(s) tot het gebouw, gebouw.
 • Zijn e-mailadres,
 • Zijn mobiele telefoonnummer,
 • De precieze omschrijving van de plaats waar de BOKS is/zijn geplaatst (bijvoorbeeld: achteraan op het erf links, bij de ingang van het gebouw rechts etc.)
 • kies een wachtwoord
 • Geef aan of zij al dan niet willen dat hun account permanent aan de Applicatie wordt gekoppeld, door de vraag te beantwoorden die wordt gesteld in een venster dat verschijnt; als hij dit niet wenst, zal hij elke keer dat hij de Applicatie opent zijn Identificatiegegevens moeten invoeren om deze te kunnen gebruiken
 • Scan de QR-code die aan hen is meegedeeld of klik op de activeringslink die naar hun e-mailadres is verzonden.

5.3. Toegang tot BOKS

5.3.1. Voor directe gebruikers

De BOKS wordt automatisch geopend via Bluetooth, door uzelf, met uw Smartphone en de Applicatie geopend, binnen een straal van één meter rond de BOKS te positioneren, nadat u door de Applicatie daartoe geautoriseerd bent.

5.3.2. Voor indirecte gebruikers

Toegang vindt plaats door het intoetsen van de eenmalige code die door de Applicatie is gegenereerd en die door de directe Gebruiker naar hem is verzonden op het elektronische BOKS-toetsenbord.

De Applicatie is niet bedoeld om te worden gedownload of gebruikt door een indirecte Gebruiker die per definitie geen bewoner is van het gebouw waar de BOKS is geïnstalleerd.

6. Registratie van de Gebruiker op een geregistreerde BOKS

De Gebruiker die zijn account op de Applicatie heeft aangemaakt, wordt geregistreerd op een BOKS waarvan het registratienummer onmiddellijk aan hem wordt meegedeeld.

Dit nummer bestaat uit een letter en drie cijfers.

De Directe Gebruiker zal binnen hetzelfde gebouw geen andere BOKS kunnen gebruiken dan die waarop hij geregistreerd stond.

7. Maximaal aantal directe gebruikers geregistreerd op dezelfde BOKS

Het aantal directe Gebruikers dat op dezelfde BOKS kan worden geregistreerd, wordt in onderling overleg tussen de Exploitant en eventueel de gebouwbeheerder of de bewoner van de woning vastgesteld.

Als onderdeel van het aanbod “Boks One” kunnen logischerwijs alle bewoners van het huis gehecht zijn aan de gekochte borg. Voor eventuele extra aangeschafte Boks zal een aanvullend abonnement moeten worden afgesloten.

8. Stagnerende pakketten of voorwerpen

In het geval dat pakketten of objecten stagneren in de BOKS en verdere storting verhinderen, is het aanbevolen om contact op te nemen met andere leden van de gemeenschap van Directe Gebruikers om te proberen een oplossing te vinden.

Een afwezige Directe Gebruiker kan niet worden gedwongen om het object of pakket dat onder zijn aandacht is achtergelaten, aan een ander lid van de gemeenschap van Directe Gebruikers of aan een andere persoon toe te vertrouwen, in afwachting van de teruggave ervan.

Bovendien zal iedere Gebruiker die zonder toestemming een pakket of voorwerp uit de BOKS verwijdert dat niet voor hem bestemd is, om opstoppingen in de BOKS te verminderen of om welke andere reden dan ook, aansprakelijk worden gesteld jegens de persoon die hierdoor schade lijdt.

De BOKS-geschiedenis kan helpen bij het detecteren van ongeoorloofde opnames in de BOKS.

De bepalingen van dit artikel hebben geen praktische realiteit in het geval van het “Boks One” aanbod.

9. Afmelden

De Directe Gebruiker die geen gebruik meer wil maken van de BOKS, omdat hij verhuist of om een ​​andere reden, wordt uitgenodigd

 • In het kader van het “Boks Hub” aanbod zonder abonnement: informeer bij de gebouwbeheerder, die deze informatie doorgeeft aan de Exploitant
 • In het kader van het aanbod “Boks Hub met abonnement” of “Boks One”: informeer de Operator rechtstreeks

Ze kunnen zich ook rechtstreeks afmelden door op de betreffende link in de Applicatie te klikken en de relevante instructies te volgen.

10. Verplichtingen met betrekking tot de werking van de Applicatie

De Operator verbindt zich ertoe alle middelen in te zetten om de BOKS-oplossing en haar functionaliteiten 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk te maken, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover de Operator geen controle heeft.

Bovendien behoudt de Operator zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie en de BOKS tijdelijk te onderbreken vanwege onderhoudsredenen, voor het verbeteren en installeren van nieuwe functionaliteiten, voor het controleren van de goede werking of in geval van (dreigende) storing.

Ten slotte kan de Operator niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, storingen en anomalieën die niet zijn schuld zijn en die de transmissies via het internetnetwerk en meer in het algemeen via het communicatienetwerk beïnvloeden, ongeacht de omvang ervan en de duur ervan.

11. Verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door de Operator en vertrouwelijkheidsbeleid

Als onderdeel van de werking van de BOKS Oplossing kan de Operator persoonsgegevens verzamelen.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer van de Applicatie, voor de toegankelijkheid van BOKS en, indien van toepassing, voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere alerts naar Gebruikers die daarom hebben gevraagd.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze tijdens het verzamelen zijn bedoeld.

Als zodanig wordt de directe Gebruiker uitgenodigd om het Vertrouwelijkheidsbeleid van de Operator te raadplegen, dat zich onderaan de startpagina van de Applicatie bevindt, en dat hem meer informatie zal geven over de bescherming van persoonsgegevens, en over de verwerking die via de Applicatie wordt uitgevoerd.

Houd er rekening mee dat de directe Gebruiker wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt, profiteert van het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de artikelen 38 en volgende van wet nr. 78. -17 bekend als “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 zoals gewijzigd en de Europese Verordening betreffende persoonsgegevens (VERORDENING (EU) 2016/679 – hierna “AVG”).

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet door eenvoudig verzoek per e-mail naar het adres help@boks.app of per post naar het adres van het hoofdkantoor van de Operator, met bewijs van identiteit en een legitieme reden zoals bepaald door de wet.

Laatst bijgewerkt op 27-08-2020