Verkoopvoorwaarden

1. BEDRIJFSIDENTITEIT

BOKS SAS

Wiens hoofdkantoor is gevestigd op 17 rue Robert Borios – 31000 Toulouse,

Op het aandelenkapitaal van 1058 euro

Geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van TOULOUSE, onder SIRET-nummer 833 364 318 00018

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben tot doel (a) elke potentiële klant (“Klant”) te informeren over de algemene voorwaarden waaronder BOKS, de verkoper, de bij hem bestelde producten op de markt brengt en levert (b) de rechten en plichten van de partijen uiteenzet de context van de verkoop van de producten en diensten van de verkoper aan de Klant.

Ze zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle bestellingen van producten of diensten die door BOKS worden aangeboden via haar website (https://www.boks.app) of meer in het algemeen via elk URL-adres of elke beheerde website.) door BOKS of binnen de boks.app-domein.

Lees deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“CGV”) aandachtig door.

BOKS behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

3. PRIJS

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het vastleggen van de contractuele bepalingen met betrekking tot de respectieve rechten en plichten van de Directe Gebruiker en de Operator in het kader van het gebruik van de BOKS-oplossing.

De prijzen van de door BOKS aangeboden producten en diensten zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief bezorgkosten. De bezorgkosten worden aangegeven voordat de bestelling wordt geregistreerd en worden afzonderlijk gefactureerd. Hun bedrag is afhankelijk van de bestemming van de bestelling.

Prijzen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) tegen het tarief dat van kracht is op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Elke wijziging in het BTW-tarief wordt door BOKS op haar website automatisch doorberekend in de prijs.

BOKS behoudt zich het recht voor om de prijs van de op haar website aangeboden producten op elk moment te wijzigen. Uw facturering zal gebaseerd zijn op de prijzen die op de BOKS-website worden weergegeven op het moment dat uw bestelling wordt geregistreerd.

4. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De te koop aangeboden producten zijn individuele kluisjes in het kader van het aanbod “Boks One”, bedoeld voor iedereen die in een woning woont en zich wil uitrusten met een of meerdere kluisjes, door er eigenaar van te worden.

Op grond van artikel L 111-1 van de Consumentenwet wordt u verzocht, voordat u een bestelling plaatst, de website van BOKS, www.boks.app, te raadplegen om de basiskenmerken te achterhalen van de producten die u wilt bestellen.

De foto's, grafische afbeeldingen of beschrijvingen van de producten die op de website worden weergegeven, zijn bedoeld voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend voor informatieve doeleinden, en zijn niet contractueel. BOKS kan ter zake onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld.

5. KENMERKEN VAN DE DIENSTEN

De te koop aangeboden diensten zijn abonnementen, als onderdeel van het “Boks Hub”-aanbod, waarvan de kenmerken zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

6. BESTEL

Wanneer u een bestelling plaatst op de website van BOKS, erkent u (i) dat u deze Algemene Voorwaarden zonder beperking of vooroordeel aanvaardt, (ii) dat u ze heeft gelezen voordat u de bestelling plaatst, (iii) dat u over de volledige wettelijke bevoegdheid om u aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden te binden, (iv) dat u een weloverwogen beslissing hebt genomen en onverminderd de prijzen en hoeveelheden van de te koop aangeboden en bestelde producten en diensten hebt aanvaard en (v) dat de producten en diensten van Boks diensten die u op de website of de mobiele applicatie hebt gekocht, zijn gereserveerd voor uw strikt persoonlijk gebruik.

BOKS behoudt zich het recht voor om uw bestelling om welke legitieme reden dan ook niet te valideren, met name in het geval dat:

 • Uw bestelling voldoet niet aan deze Algemene Voorwaarden;
 • De bestelde hoeveelheden producten komen niet overeen met een normaal gebruik door een klant die als consument handelt;
 • Een geschil met betrekking tot de betaling van een van uw eerdere bestellingen is momenteel in behandeling; En
 • Verschillende ernstige en consistente elementen zouden het vermoeden van fraude met uw bestelling kunnen doen rijzen.

Na validatie van uw bestelling door BOKS ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling en uw factuur op het e-mailadres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Bewaar een kopie van de inhoud van deze berichten.

7. BETALING

De volgende betaalmethoden kunnen, afhankelijk van de regio, worden geaccepteerd op de BOKS-website of de mobiele applicatie: (i) Bankkaarten, (ii) Stripe, (iii) Paypal, (iv) Google Checkout en (v) Checkout by Amazon .

Betaling dient te geschieden op het moment van bestellen. De betreffende bedragen betreffen noch deposito's, noch voorschotten. Het volledige bedrag wordt geïnd op het moment van de orderbevestiging.

Door gebruik te maken van onze betaalsystemen garandeert u aan BOKS dat u over de benodigde autorisaties beschikt om uw bestelling te betalen.

Bij niet-ontvangst van een verschuldigd bedrag of onregelmatigheid bij de betaling behoudt BOKS zich het recht voor om op ieder moment uw abonnement of uw bestelling op te schorten.

Als maatregel ter bescherming tegen fraude behoudt BOKS zich het recht voor om bij elke betaling met creditcard een identiteitsbewijs te eisen. Als onderdeel van de strijd tegen internetfraude kan informatie over uw bestellingen ter verificatie naar derden worden verzonden. Als aanvullende verificatie van factuurgegevens noodzakelijk is, kan de verwerking van uw bestelling vertraging oplopen.

Zorg ervoor dat de informatie die u ons verstrekt, inclusief uw factuur- en verzendadres, foutloos is om vertragingen in de orderverwerking te voorkomen.

8. KEUZE VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u kennis te hebben genomen van de producten en diensten van BOKS en hun kenmerken. Voordat u een bestelling plaatst, is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om (i) de producten en diensten waarop uw bestelling betrekking heeft te kiezen, afhankelijk van uw behoeften en (ii) de compatibiliteit van de bestelde producten te beoordelen met de producten die u al gebruikt.

9. LEVERING

De bepalingen van de artikelen 9, 10, 11, 12, 13 en 16 hebben uitsluitend betrekking op Klanten die hebben gekozen voor het “Boks One” aanbod, dat wil zeggen thuiswonende klanten.

De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat u bij het plaatsen van uw bestelling aan ons heeft opgegeven.

Bij ontvangst van uw bestelling vragen wij u om in aanwezigheid van een medewerker van het transportbedrijf de staat van het pakket, de verpakking en de inhoud zorgvuldig te controleren.

Als u de geringste afwijking, reëel of vermoedelijk, opmerkt, moet u:

 • Respecteer in een dergelijk geval de procedure van het transportbedrijf (met name eventuele schade melden of een klacht indienen of voorbehoud maken) en weiger de goederen door onmiddellijk een verklaring af te leggen aan de medewerker van het transportbedrijf, volgens welke de producten niet zijn in goede staat.
 • Informeer BOKS over deze onregelmatigheden onder vermelding van het ordernummer.

10. LEVERTIJDEN

BOKS-aanbetalingen worden doorgaans binnen maximaal 8 weken na validatie van de bestelling geleverd.

U kunt geen schadevergoeding eisen, verschuldigde bedragen inhouden of uw bestelling annuleren, zelfs niet als de levering van uw producten na de aangekondigde datum plaatsvindt.

In geval van niet-uitvoering van de overeenkomst door BOKS als gevolg van de onbeschikbaarheid van de bestelde goederen of diensten, wordt u van deze onbeschikbaarheid op de hoogte gebracht en moet u, indien van toepassing, onverwijld en uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaald kunnen worden. van de betaling van de door u betaalde bedragen.

11. KWALITEITS- EN NALEVINGSKWESTIES

Indien u van mening bent dat de producten defect zijn of niet voldoen, dient u binnen 30 dagen na ontvangst van de producten een klacht in bij BOKS.

Raadpleeg de retourclausule voor meer informatie. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar help@boks.app

Als u de termijnen voorzien in de retourprocedure niet respecteert, kunt u geen claim meer indienen wegens niet-naleving of gebreken en worden de geleverde producten geacht conform te zijn en vrij van zichtbare gebreken.

12. GARANTIE

BOKS garandeert zonder extra kosten elk materieel onderdeel van het product (“Product”) tegen materiaal- en fabricagefouten bij gebruik in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, gedurende een periode van twee (2) jaar na de datum van aankoop van het product. van oorsprong ('Garantieperiode') van BOKS of een geautoriseerde BOKS-wederverkoper door de oorspronkelijke koper, waarbij de factuurdata als bewijs gelden.

Op slijtageonderdelen (batterijen e.d.) zit een garantie van 6 maanden vanaf de datum van aankoop van de betreffende Boks.

Deze garantie is van toepassing op elke consument zoals gedefinieerd door de Europese richtlijnen, namelijk “elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het bereik van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen”.

In de volgende gevallen komt het product niet in aanmerking voor garantie:

 • het Product geen materiaal- en/of fabricagefouten vertoont,
 • het Product gebreken vertoont die niet aan BOKS te wijten zijn
 • het Product (a) is gewijzigd, aangepast, gerepareerd of gecorrigeerd door een andere partij dan BOKS of een geautoriseerde vertegenwoordiger van BOKS; (b) is behandeld, opgeslagen, geïnstalleerd, getest of gebruikt zonder naleving van de Toepasselijke Documentatie; (c) beschadigd is door misbruik, verwaarlozing, gebrek aan zorg, ongeval of verkeerd gebruik; (d) beschadigd is door een natuurramp, waaronder brand, overstromingen, tornado's, aardbevingen, orkanen, hevige sneeuwval, blikseminslag, rellen, opstanden, oorlogshandelingen of enige andere ramp.
 • De Boks waaraan het Product is bevestigd, is gebruikt in strijd met de Algemene Voorwaarden

Het vervangen of gerepareerde Product profiteert van de commerciële garantie voor de resterende periode. De commerciële garantie kan niet worden overgedragen van de Klant naar een andere volgende eigenaar van het Product, en de Garantieperiode kan bij een dergelijke overdracht niet worden verlengd.

De commerciële garantie sluit uitdrukkelijk elke bijkomende schadevergoeding uit, om welke reden dan ook, met uitzondering van de toepassing van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.

Indien BOKS na analyse van het geretourneerde Product oordeelt dat het een niet in aanmerking komend Product betreft, is zij niet langer gebonden aan enige garantieverplichting.

BOKS zal de kosten van het retourneren aan de Klant dekken, met uitzondering van een Product dat niet in aanmerking komt en waarvan de retourkosten voor rekening van de Klant zijn.

13. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Onze productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een product ondanks al onze inspanningen niet meer beschikbaar is na de validatie van uw bestelling, of indien de leveringstermijn ervan verlengd moet worden, zal BOKS u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Indien nodig kan BOKS aanbieden een nieuwe levertijd te accepteren. In gevallen waarin deze oplossing niet mogelijk is of niet bij u past, zal BOKS uw bestelling annuleren. U krijgt dan zo spoedig mogelijk het volledige bedrag vergoed. In geval van personalisatie (zeefdruk) van uw product kan dit niet worden geretourneerd of terugbetaald.

14. CLAIM MET BETREKKING TOT EEN DEFECT OF NIET-CONFORMIG PRODUCT

Als u een defect of niet-conform product wilt retourneren om producten te ruilen of een terugbetaling te ontvangen, moet u ons binnen 30 dagen na levering een klacht sturen:

 • per AR-post naar het volgende adres: BOKS, 130 Rue de Lourmel, 75015 Parijs

Of

Indien de klacht per post wordt ingediend, verzoeken wij u uw e-mailadres te vermelden.

15. HERROEPINGSRECHT

Op grond van artikel L121-21 van de Consumentenwet heeft u 14 vrije dagen, vanaf de datum van ontvangst van het bestelde product of vanaf de betaling van het abonnement of gebruikskredieten, om uw aankoop te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, stuur ons dan het naar behoren ingevulde herroepingsformulier hieronder per e-mail:

“Ter attentie van BOKS, 130 Rue de Lourmel, 75015 Parijs,

Ik, (uw naam), woonachtig (adres van de consument), breng u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van het goed (naam van het product), besteld op (datum) en ontvangen op (datum).

De datum),

Handtekening van de consument en e-mailadres van de consument (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier) »

 • Per AR-post naar het volgende adres: BOKS, 130 Rue de Lourmel, 75015 Parijs

Of

Het herroepingsrecht is niet van toepassing als het product volgens uw uitdrukkelijke wens is vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd is.

16. RETOURNEREN VAN HET PRODUCT IN GEVAL VAN KLACHT OF HERROEPING

Op grond van artikel L121-21 van de Consumentenwet heeft u 14 vrije dagen, vanaf de datum van ontvangst van het bestelde product of vanaf de betaling van het abonnement of gebruikskredieten, om uw aankoop te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, stuur ons dan het naar behoren ingevulde herroepingsformulier hieronder per e-mail:

“Ter attentie van BOKS, 130 Rue de Lourmel, 75015 Parijs,

Ik, (uw naam), woonachtig (adres van de consument), breng u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van het goed (naam van het product), besteld op (datum) en ontvangen op (datum).

De datum),

Handtekening van de consument en e-mailadres van de consument (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier) »

 • Per AR-post naar het volgende adres: BOKS, 130 Rue de Lourmel, 75015 Parijs

Of

Het herroepingsrecht is niet van toepassing als het product volgens uw uitdrukkelijke wens is vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd is.

17. TERUGBETALING

Na ontvangst van het geretourneerde product bevestigt BOKS de ontvangst door u een e-mail te sturen. BOKS behoudt zich het recht voor om in goed vertrouwen te bepalen of aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Acceptatie van uw productretour door BOKS zal resulteren in een terugbetaling van de prijs ervan. Deze terugbetaling kan plaatsvinden door creditering van de waarde van de betreffende aankoop, via de betaalmethode waarmee het product is gekocht. Dit zal plaatsvinden binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum waarop u de goederen aan Boks heeft geretourneerd, onder voorbehoud van ontvangst door BOKS van de goederen.

18. VERANTWOORDELIJKHEID

BOKS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van het contract, als gevolg van een geval van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, gezondheidscrises, stakingen van welke aard dan ook en computer- of computerproblemen. telefoonstoringen die niet aan Boks te wijten zijn. De aansprakelijkheid van BOKS jegens de Klant kan slechts ontstaan ​​voor feiten die rechtstreeks aan haar toerekenbaar zijn en die schade veroorzaken die rechtstreeks met deze feiten verband houdt.

Het kan niet worden ingeschakeld:

 • voor indirecte schade;
 • door oneigenlijk gebruik van haar producten of diensten door de Klant;
 • bij onrechtmatig handelen van de Klant;
 • wegens handelingen die aan een derde kunnen worden toegerekend.

19. NIET-AFSTAND

Als een van de partijen er niet op aandringt dat hij verhaal zal ondernemen als de andere partij zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet nakomt, kan dit niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de bij toekomstige gelegenheden besproken verplichtingen. Tegen BOKS kan geen enkele afstandsverklaring worden ingeroepen, tenzij deze schriftelijk is opgemaakt door een functionaris van BOKS. Indien van toepassing zal deze afstandsverklaring niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring in enig ander of volgend geval.

20. TOEPASSELIJK RECHT

De verkoop van producten door BOKS is onderworpen aan de regelgeving voor verkoop op afstand die momenteel in Frankrijk van kracht is, ook als de Klant in het buitenland woonachtig is en/of de goederen bestemd zijn voor export.

Als uw bestelling bestemd is voor export, bent u verplicht om u bij de plaatselijke autoriteiten op de hoogte te stellen van de voorwaarden voor binnenkomst van de goederen en van de specifieke verboden die van toepassing kunnen zijn op de bestelde producten. U bent verantwoordelijk voor het doen van de vereiste aangiften en betalingen aan de relevante autoriteiten of functionarissen in uw land.

BOKS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien u zich niet houdt aan de wetgeving van het land waar u de producten gaat gebruiken.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie, uitvoering of gevolgen hiervan moet worden opgelost door middel van onderhandelingen te goeder trouw tussen de partijen.

Indien partijen binnen (1) één maand na kennisgeving van het geschil door de ene partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de andere partij geen overeenstemming hebben bereikt, valt dit geschil onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van de rechtbank van Parijs. Hof van Beroep en de Rechtbank van Koophandel van Parijs (Frankrijk) in eerste aanleg, zelfs in het geval van meerdere gedaagden of een garantieclaim.

21. VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

De informatie die BOKS verzamelt wanneer u een bestelling plaatst op haar website is essentieel voor de verwerking van uw bestelling door BOKS en haar commerciële partners.

Het bestand met de geregistreerde informatie wordt aangemaakt en verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” of AVG).

U heeft het recht om de informatie die BOKS over u bewaart, in te zien, te wijzigen, te rectificeren en te verwijderen.

Voor meer informatie over gegevensprivacy kunt u ons Privacybeleid raadplegen, dat beschikbaar is op de BOKS-website.

Laatst bijgewerkt: 28/07/2021