Juridische kennisgeving

1. Website

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de boks.app- site geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting ervan en de follow-up ervan:

Eigenaar: Boks – SAS - SIRENE: 83336431800018 – 5 Parijs Alan Turing, 75013 PARIJS

 • Maker: BOKS
 • Publicatiebeheerder: admin+site-web@boks.app
 • De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
 • Host: Amazon Web Services – Unit 27 – 6400 Cork Airport Business Park – Kinsale Road – Ierland

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site boks.app impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site boks.app worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking om redenen van technisch onderhoud kan echter worden besloten door Boks, die dan zal proberen de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen.

De boks.app- site wordt regelmatig bijgewerkt door Adrien Oksman. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site boks.app is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

Boks streeft ernaar om de informatie op de website boks.app zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan zichzelf of aan de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de boks.app- site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website boks.app niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Boks bezit de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Boks.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Boks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site boks.app , en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Boks kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site boks.app .

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Boks behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst te verwijderen en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Boks zich tevens het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie…).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober. , 1995.

Bij gebruik van de boks.app- site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de boks.app- site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Boks alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site boks.app . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt de gebruiker van de site boks.app geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze gegevens te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen, door zijn schriftelijke en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de boks.app- site wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van Boks en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van gegevens ten aanzien van de gebruiker van de Boks-site. .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertextlinks en cookies.

De site boks.app bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Boks. Boks kan de inhoud van de bezochte sites echter niet verifiëren en aanvaardt hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Als u op de boks.app- site surft, kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te plaatsen, kan dit tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

 • Onder Internet Explorer: tabblad Tool (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.
 • Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op de Privacy tab. Stel bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.
 • Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Inhoudsinstellingen. In het onderdeel ‘Cookies’ kunt u cookies blokkeren.
 • Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de boks.app- site is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt verleend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

 • Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.
 • Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

 • Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.
 • Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978)